Ervaringen

Coaching

Tarieven

Contact

Wie ben ik?


Vitalent Coaching

info@vitalentcoaching.nl

tel. 06 10 67 49 54

maria van melis

                                                          PRIVACYVERKLARING


Deze privacyverklaring beschrijft hoe ik omga met uw persoonsgegevens.


Om welke persoonsgegevens gaat het?

- uw naam

- uw geboortedatum

- uw email

- uw telefoonnummer

- het factuuradres

- uw functie en bedrijf

- aantekeningen van onze gesprekken

- door u gemaakte opdrachten

- evaluatiegegevens


Doeleinden

Ik verwerk deze gegevens om:

- afspraken met u te maken

- een offerte op te stellen

- mezelf voor te bereiden op gesprek

- kwaliteit te borgen

- te factureren en boekhouding te doen


Grondslagen

Ik verwerk deze persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting. Tevens verwerk ik de persoons- gegevens omdat ik hierbij gerechtvaardigde belangen heb. Deze zijn:

- het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van mijn dienstverlening

- de bescherming van mijn financiële belangen

- de verbetering van mijn diensten.


Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.


Derden

Indien uw werkgever betaalt, dan zal hij de offerte willen zien. In afstemming met u wordt de offerte na goedkeuring door u, rechtstreeks naar uw werkgever gestuurd, of desgewenst door u zelf doorgestuurd. Ik ga vertrouwelijk om met hetgeen u mij vertelt en zal eventueel gewenste communicatie met uw werkgever nadrukkelijk met u afstemmen en bij voorkeur via u of in uw aanwezigheid laten lopen. Als uw werkgever betaalt, dan krijgt hij de facturen.

Voor mijn boekhouding maak ik gebruik van een financieel dienstverlener met wie ik een verwerkingsovereenkomst heb afgesloten.

Ik deel uw persoonsgegevens verder met niemand.


Bewaartermijn

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden die in deze privacy-verklaring zijn genoemd. Dit betekent dat ik de aantekeningen van onze gesprekken en door u gemaakte opdrachten en de evaluatie-gegevens maximaal 1 jaar na afronding van het coachtraject bewaar, ingeval u binnen 1 jaar nog een vervolgtraject wenst.

Fiscale gegevens moet ik wettelijk langer bewaren.


Beveiliging

Ik heb passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onbevoegde toegang.


Cookies

Ik maak gebruik van Google analytics om te analyseren welke webpagina’s worden gelezen. Om nieuwe gebruikers te identi-ficeren wordt er gebruik gemaakt van cookies.

De statistieken die dit oplevert zijn anoniem en niet te herleiden tot bepaalde personen.


Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoons-gegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.Maria van Melis

      info@vitalentcoaching.nl          06 10 67 49 54